درباره

بوتیک هرنج

هرنج به معنای نقطه ای از قنات که اب به سطح زمین میرسد گفته می شود.
در بوتیک هرنج شما می توانید کالکشنی از لباس های مرتبط با محیط را تهیه یا لذت لمس فرش دستبافت ایرانی را بچشید.